Algemene Verkoopsvoorwaarden


1.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten, waarbij een koper aan BLPro BVBA de opdracht geeft tot het doen vervaardigen en/of leveren van producten en/of diensten.

Andere voorwaarden, die voorkomen op briefwisseling of andere documenten, uitgaande van de koper, zijn aan BLPro BVBA niet tegenstelbaar. Bij betwisting gelden uitsluitend onderhavige voorwaarden.

 

2.Offertes en orders

Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven, begrotingen en voorcalculaties van BLPro BVBA zijn vrijblijvend. Telefonisch gedane bestellingen worden geacht schriftelijk te zijn gedaan.

De overeenkomsten die onze eventuele vertegenwoordigers zouden maken, binden slechts de firma na schriftelijke bevestiging.

 

BLPro BVBA kan eenzijdig wijzigingen aanbrengen aan de bestelde goederen en/of de verpakking voor zover dit vereist is om te voldoen aan de toepasselijke normen en overheidsvoorschriften. De kosten die uit deze wijzigingen voortvloeien, vallen ten laste van de koper.

 

Wijzigingen met betrekking tot geplaatste orders dienen door de koper schriftelijk te worden verstrekt en zullen pas worden uitgevoerd na de schriftelijke aanvaarding van de wijziging door BLPro BVBA.

 

3.Leveringstermijnen en verzendingen

De levering- en uitvoeringstermijn zijn louter indicatief en niet bindend.

Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering af fabriek.

Alle kosten van verzending zijn ten laste van de koper. De verzending gebeurt op risico van de koper.

 

4.Uitvoering van de overeenkomst.

De koper is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de vereiste toestemming door of vanwege alle rechthebbenden, zoals, maar niet beperkt tot een auteursrechtenorganisatie, en verklaart en garandeert BLPro BVBA bij dezen te beschikken over het recht om het productiemateriaal te verveelvoudigen en openbaar te maken.

 

Bij het niet bekomen of het niet hebben van zodanige toelating zal de koper de verkoopprijs verschuldigd blijven, zonder uitlevering van de goederen, welke in dit geval zullen vernietigd worden.

 

De koper zal BLPro BVBA vrijwaren en schadeloos stellen voor elke vordering die wegens een schending van de rechten van een derde zou worden ingesteld en die ertoe zou leiden dat BLPro BVBA tot de betaling van een schadevergoeding zou verplicht worden omwille van het feit dat BLPro BVBA de richtlijnen, specificaties en instructies van de koper heeft gevolgd.

 

5.Prijzen en wijze van betalen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW,. Prijzen zijn gefactureerd volgens het tarief van toepassing op de dag van de bevestiging van de bestelling, voor zover geen verhoging van de lonen, sociale lasten of grondstoffen ondertussen de fabricatiekosten vermeerderd heeft en voor zover geen enkele wijziging in de voorraad en de mogelijkheden van BLPro BVBA is opgetreden.

Alle facturen zijn zonder korting betaalbaar aan de hoofdzetel van BLPro BVBA, tenzij anders werd overeengekomen of een andere bepaling werd voorzien op de facturen.

 Bij niet betaling op de vervaldag wordt er van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een intrest van 10% gevorderd op jaarbasis te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft BLPro BVBA het recht om onmiddellijke betaling te eisen van alle andere facturen, al dan niet vervallen, de overeenkomst op te zeggen voor de nog niet uitgevoerde leveringen of werken, en de reeds bevestigde orders voor uilevering te blokkeren.

Gedeeltelijke betalingen worden eerst als aflossing op intresten, schadebeding en eventuele kosten aangerekend en daarna pas op het openstaande factuursaldo.

 

6. Schadebeding

Bij niet betaling op de vervaldag dient de koper van rechtswege een schadevergoeding te betalen gelijk aan 12% van het bedrag van de factuur.

 

7. Annulatie

In het geval de koper de bestelling annuleert voor het begin van productie dient de koper van rechtswege een schadevergoeding te betalen gelijk aan 10% van het bedrag van het order.

 

8. Wisselrisico en verdisconteringkosten

Bij acceptatie van wissels zijn de gebeurlijke verdisconteringkosten ten laste van de koper.

 

9. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van BLPro BVBA tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief intresten, kosten, schadebedingen en eventuele belastingen.

De koper draagt de risico’s vanaf de levering.

Bij betaling door middel van een cheque of enig ander handelspapier wordt de betaling slechts gerealiseerd bij de effectieve inning.

De koper zal al het nodige doen om dit eigendomsvoorbehoud niet in gevaar te brengen. De koper verbindt zich er uitdrukkelijk toe op eerste verzoek van BLPro BVBA de goederen ter beschikking te stellen en BLPro BVBA toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onbetaalde goederen zich bevinden.

BLPro BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde goederen terug te komen halen op alle plaatsen waar ze kunnen worden aangetroffen, zonder enig verhaal of verzet van de koper.

Miskenning van dit recht maakt misbruik van vertrouwen uit en kan aanleiding geven tot correctionele vervolging of executoire maatregelen.

 

10. Klachten

Elke klacht moet om geldig te zijn, per aangetekend schrijven gebeuren met vermelding van alle relevante gegevens, waaronder bestel- en factuurnummer, en dit voor zichtbare gebreken binnen de 3 dagen na ontvangst van de verkochte goederen en voor de verborgen gebreken binnen de 3 dagen na ontdekking ervan, telkens op straffe van verval van ieder recht.

Indien de klacht gegrond is, kan BLPro BVBA naar eigen keuze de betreffende goederen vervangen of herstellen. Indien vervanging of herstel naar het oordeel van BLPro BVBA onmogelijk is, zal BLPro BVBA de verkoopprijs crediteren. Teruggave of terugzending van goederen kan enkel mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van BLPro BVBA. Een dergelijk akkoord houdt geen erkenning van aansprakelijkheid in. Technische afwijkingen van kleur of uitzicht, of afwijkingen binnen een voor de verkochte zaken gebruikelijke tolerantie zijn geen grond tot vervanging, herstelling of creditering.. Een klacht geeft niet het recht aan de koper de volledige betaling op te schorten, noch het recht de volledige bestelling, de gehele levering of andere bestellingen te annuleren.

 

11. Gebruik handelsnaam en merk

De koper is niet gerechtigd om de handelsnaam of enig merk van BLPro BVBA te gebruiken.

 

12. Aansprakelijkheid

BLPro BVBA is niet verantwoordelijk voor de schade die de goederen eventueel rechtstreeks zouden toebrengen aan de verkoper, derden en diens goederen en aangestelden of die het gevolg zijn van het gebruik van de door BLPro BVBA verleende diensten en/of uitgevoerde werken.

BLPro BVBA is eveneens in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van bedrijfsschade, zoals ten niet limitatieve titel: personeelskosten, verhoogde storingsgevoeligheid, reputatieschade, verminderde betrouwbaarheid, gemiste besparingen, gederfde winst enz…

De koper zal BLPro BVBA dienen te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade en kosten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken en/of vorderingen van derden met betrekking tot deze schade.

BLPro BVBA zal bovendien niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor vorderingen die door een derde lastens de koper worden ingesteld.

 

13. Overmacht

Ingeval van noodsituatie of overmacht is BLPro BVBA niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en worden haar verplichtingen hier opgeheven.

Overmacht betekend onder meer elke gebeurtenis waar BLPro BVBA redelijkerwijs geen controle over heeft, zoals, maar niet beperkt tot: oorlogsdaden, terrorisme, brand, stakingen, lock-out, gebrek aan grondstoffen, stagnatie bij de toeleveranciers, vervoersproblemen en verordeningen of voorschriften van de overheid en administratie.

 

14.Opschorting en ontbinding v.d. overeenkomst

Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoen, heeft BLPro BVBA het recht, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verkoop of overeenkomst, zelfs één die gedeeltelijk is uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechterlijke macht, te ontbinden, op te schorten, dan wel bijkomende garanties te eisen, welke nodig zijn voor de uitvoering van de verbintenissen van de koper:

Indien de koper in gebreke blijft een factuur op de vervaldag te betalen, of

Indien zou blijken dat de koper insolvabel is, of

Indien er beslag wordt gelegd op roerende en onroerende zaken van de koper, of

Indien aan de koper uitstel van betaling wordt verleend, of

Indien het faillissement van de koper wordt uitgesproken,

 

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Enkel het Belgische recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst en de juridische relaties die eruit voortvloeien.

Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

 

16. Slotbepaling

Indien de rechtbank één van bovenstaande clausules nietig verklaart, zullen de andere clausules onverminderd blijven bestaan.

 

PROMO - PAKETTEN

1: uw eerste baby-cdeetje met de eerste fotootjes met opdruk in een mooie cd-box. De eerste 10 GRATIS

BESTEL HIER

Hebt u nog vragen, prijsaanvragen of info nodig klik dan hier